Free Support

09777271999

စာအိတ်များ

Showing 1 to 6 of 6 items

- Woodfree- အဖုံးပိတ်ကော်ကပ်- အရည်အသွေးမြင့်မားသောစာအိတ်- စာအိတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊စာအုပ်ငယ်များ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များထည့်ရန်အထူးသင့်တော်သည် -အခု‌ရေ ၁၀၀ ပါ...

K6,150.00

Kraft Peel & Seal closure—no moisture needed Single window...

K7,200.00

- အညိုရောင်စာအိတ်- အဖုံးပိတ်ကော်ကပ်- အရည်အသွေးမြင့်မားသောစာအိတ်- စာအိတ်များသ်စာရွက်စာတမ်းများ၊စာအုပ်ငယ်များ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များထည့်ရန်အထူးသင့်တော်သည်

K7,500.00

Kraft  Peel & Seal closure—no moisture needed Single window...

K6,850.00

- Woodfree- အဖုံးပိတ်ကော်ကပ်- အရည်အသွေးမြင့်မားသောစာအိတ်- စာအိတ်များသ်စာရွက်စာတမ်းများ၊စာအုပ်ငယ်များ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များထည့်ရန်အထူးသင့်တော်သည်

K8,500.00

- Woodfree- အဖုံးပိတ် - ကော်ကပ်ပါ- အရည်အသွေးမြင့်မားသော

K3,500.00